Access

Traffic

Map

Keihanna Open Innovation Center @ KYOTO (KICK)
619-0238
7-5-1, Seikadai Seika-cho, Soraku-gun, Kyoto Prefecture

Smart City Expo World Congress